Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft;
Opdrachtnemer: DPO4you, handelsnaam onder Gycra.eu BV, Barones Ludwina de Borrekenslaan 72, 2630 Aartselaar. BE 0692.687.589 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;
Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van de opdracht waarbij Opdrachtnemer zich tegenover de Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten;
Algemene Voorwaarden: bedingen, uitgezonderd de bedingen die de kern van de Overeenkomst c.q. Opdracht weergeven, die de contractuele relatie tussen Partijen reguleren en waarvan de eigenlijke inhoud hieronder verder wordt bepaald;
Bijzondere Voorwaarden: uitdrukkelijk van de Algemene Voorwaarden afwijkende schriftelijke afspraken tussen Partijen

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en maken onlosmakelijk deel uit van iedere Offerte en Overeenkomst uitgebracht door Opdrachtnemer. Tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Partijen in Bijzondere Voorwaarden kan er niet worden afgeweken van de Algemene Voorwaarden zoals hieronder uiteengezet.

2.2 In geval van Bijzondere Voorwaarden hebben deze laatste in geval van tegenstrijdigheden voorrang op de Algemene Voorwaarden, dewelke echter van toepassing blijven voor hetgeen niet gedekt wordt onder de Bijzondere Voorwaarden.
2.3 Indien een situatie niet geregeld werd in de Algemene Voorwaarden dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemeen toepasselijke recht rekening houdende met de geest van deze Algemene Voorwaarden en de gemeenschappelijke bedoeling van Partijen. 2.4 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.5 Door het akkoord van de Opdrachtgever op de offerte of door ondertekening van de Overeenkomst verklaart de Opdrachtgever uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze integraal te aanvaarden.

2.6 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen gedurende de looptijd van de Overeenkomst die in werking treden op het door Opdrachtnemer aangekondigde tijdstip.
2.7 In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst als authentieke bron.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Prijsopgaven en offertes van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gebeuren steeds onder alle voorbehoud. Prijsopgaven en offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de documenten.
3.2 Een bindende Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer een schriftelijk of per e-mail bevestiging ontvangt van de Opdrachtgever.

3.3 Zolang de getekende Overeenkomst of de bevestiging via de e-mail niet retour is ontvangen, dan wel ontvangen wordt buiten de geldingstermijn van het aanbod, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar (personele-) capaciteit elders in te zetten.
3.4 Behoudens afwijkende afspraken tussen Partijen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een bepaalde duur, waarvan de duur bepaald wordt door de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht.

4. Vertegenwoordigingsbeding

4.1 Door het ondertekenen van de Overeenkomst of het op andere geldige wijze bevestigen van de Opdracht verbindt de Opdrachtgever zich definitief.
4.2 Iedere persoon of maatschappij die een Opdracht bevestigt voor rekening van derden of met het verzoek aan een derde te factureren, maakt zich sterk voor deze derde en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van de Overeenkomst volgens, in overeenstemming met de ter zake diende wettelijke bepalingen.

4.3 Als de Opdrachtgever onderdeel uitmaakt van een groep, concern of overkoepelende vennootschap en op basis van instructies van deze laatste de Overeenkomst onderschrijft of bij gezamenlijk gegeven Opdracht, geldt er een hoofdelijke aansprakelijkheid tot nakoming van diens verbintenissen onder de Overeenkomst conform Belgisch 1202 BW.

5. Wijzigingen aan de Overeenkomst

5.1. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, aangevuld en/of uitgebreid, zal over de consequenties voor onder andere prijs, kwaliteit en tijdstip van voltooiing opnieuw worden overlegd en schriftelijk vastgelegd.
5.2. Partijen erkennen dat wijzigingen aan de Overeenkomst, behoudens de hierna geformuleerde voorbehouden in hoofde van de Opdrachtnemer, enkel mogelijk zijn na schriftelijke bevestiging door beide partijen. De kosten hiervoor worden conform 6.2, 6.5 en 9 geregeld.

6. Uitvoering van de opdracht

6.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
6.2 De Opdrachtgever stelt alle gegevens, materialen en informatie tijdig en in de gewenste vorm beschikbaar die noodzakelijk geacht worden door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht niet met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht uitdrukkelijk anders voortvloeit is Opdrachtgever, met uitsluiting van Opdrachtnemer, verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
6.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van de Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit de voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en internetfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
6.5 De Opdrachtgever erkent dat aan de Overeenkomst supplementaire opdrachten het recht zullen doen ontstaan op additionele vergoeding in hoofde van de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarnaast meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht of onvoorzienbare omstandigheden gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
6.6 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Opdracht te doen geschieden door derden, indien dit in het kader van een juiste of tijdige uitvoering van de Opdracht naar het oordeel van de Opdrachtnemer wenselijk is. Ten behoeve van deze derden, hun organen en personeel gelden alle bepalingen betreffende uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en betreffende de vrijwaring door Opdrachtgever tegen aanspraken van derden.
6.7 De Opdracht zal worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn. Wanneer er geen termijn werd bepaald, zal de Opdracht uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn. Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, steeds te beschouwen als indicatieve termijnen. Het naleven hiervan betreft een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis. Een termijn is slechts als fatale termijn te beschouwen indien dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Overschrijding van de uitvoeringstermijn geeft geen aanleiding tot het opschorten van de betalingsverplichting, noch tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de termijn te verlengen in geval van wijziging of uitbreiding van de Opdracht.
6.8 Het is de Opdrachtnemer, behoudens afwijkende afspraken tussen Partijen, toegestaan om te voorzien in een uitvoering van de opdracht in fases.
6.9 De Opdrachtgever zal geen oneigenlijke druk uitoefenen op Opdrachtnemer en medewerkers van en namens Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht.
6.10 Indien het voor de instandhouding van de accreditaties en licentieovereenkomsten van Opdrachtnemer noodzakelijk is, zal de Opdrachtgever meewerken aan de waarneming door derde partijen van de beoordelingen door Opdrachtnemer.
6.11 Opdrachtnemer houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer. Dit onder meer met het oog op rapportage, opvolging van de Opdrachtgever en beroepsaansprakelijkheid. Opdrachtnemer zal hierbij rekening houden met de relevante regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens en indien mogelijk de nodige maatregelen treffen tot het anonimiseren van persoonsgegevens in zoverre deze gegevens op basis van wettelijke verplichtingen niet noodzakelijk geacht worden.

7. Tarieven en betalingen

7.1 De toepasselijke tarieven zijn deze zoals weergegeven op de offerte op het ogenblik van het ondertekenen van de Overeenkomst. Bij Opdrachten dewelke kalender jaar overschrijdend worden uitgevoerd, zullen steeds de index verhogingen worden aangerekend.
7.2 Alle tarieven zijn uitgedrukt in Euro (€) en zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, steeds exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen, betreffen reis- en verblijfkosten, vertragingsuren welke buiten de invloedsfeer van Opdrachtnemer zijn ontstaan en/of extra vraag zoals bepaald in bepaling 6.5 niet inbegrepen kosten en kunnen aanleiding geven tot afzonderlijke afrekening.

7.3 Behoudens afwijkende afspraken, worden de tarieven voor dienstverleningen van derden waar de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst beroep op doet, vervat in de door de Opdrachtnemer gehanteerde tarieven.
7.4 De Opdrachtgever is gerechtigd de tarieven op jaarlijkse basis te herzien, op basis van de CBS-prijsindex.
7.5 Vanaf het ogenblik dat de Overeenkomst wordt ondertekend, dan wel de Opdracht op een andere geldige wijze wordt bevestigd, bestaat er een betalingsverplichting in hoofde van de Opdrachtgever. Bezwaren tegen de hoogte van de facturatie schorten deze betalingsverplichting niet op.

7.6 Betalingen dienen door de Opdrachtgever te geschieden, zonder aftrek, korting of schuldverrekening van welke aard ook op het adres van de zetel van de Opdrachtnemer en dit binnen 14 (veertien) kalenderdagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro’s, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
7.7 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om te betalen door middel van wissels. In afwezigheid van voorafgaande toestemming door de Opdrachtnemer is het de Opdrachtgever niet toegestaan om het verschuldigde in delen te voldoen. De wettelijke mogelijkheid van schuldvergelijking in hoofde van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen bij gebreke van afwijkende schriftelijke overeenkomst.

7.8 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden, zijnde de dag volgend op de uiterste betaaldag, tot aan het tijdstip van integrale betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke

kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Opdrachtnemer gemaakte kosten, met in begrip van dagvaardingskosten, rolrecht en rechtsplegingsvergoeding, ook als deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. Bovendien zullen bij laattijdige betaling, de overige, nog niet vervallen facturen, eveneens onmiddellijk opeisbaar worden.
7.9 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever, waaronder faillissement, schuldsanering of gerechtelijke reorganisatie, naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Hetzelfde recht op het ontvangen van een voorschot bestaat wanneer de

Opdrachtgever in gebreke blijft de beloofde zekerheid te verschaffen, dan wel wanneer blijkt dat de verschafte zekerheid door toedoen van de Opdrachtgever als ontoereikend dient te worden gekwalificeerd
7.10 Indien Opdrachtgever nalaat diens betalingsverplichting na te komen of de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten mits eenvoudige kennisgeving aan de Opdrachtgever. De diensten zullen in dergelijk geval pas worden hervat van zodra er betaling, dan wel enige andere voldoende zekerheid verschaft wordt. Het recht op opschorting van Opdrachtnemer geldt tevens in het geval er een gegronde vrees bestaat dat de Opdrachtgever diens verplichtingen onder de Overeenkomst niet zal nakomen.

7.11 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag conform hetgeen onder 4.3 werd uiteengezet.
7.12 Opmerkingen met betrekking tot de facturatie dienen uiterlijk binnen de vijf (8) kalenderdagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden en dit door middel van een met redenen omschreve e-mail. Bij gebreke aan enige opmerking binnen deze termijn, wordt de facturatie als aanvaard beschouwd.
7.13 Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van Opdrachtnemer te allen tijde bindend.
7.14 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om schuldvorderingen die zij ten opzichte van Opdrachtgever heeft te compenseren door middel van verrekening of executie met eventuele vorderingen van Opdrachtgever ten opzichte van Opdrachtnemer.

8. Financiering

De weigering van een aanvraag tot financiering of steunmaatregel kan in geen geval invloed hebben op de Overeenkomst, welke door ondertekening als definitief beschouwd wordt. Dit geldt ook indien Opdrachtnemer uit goodwill getracht heeft de Opdrachtgever te ondersteunen bij het verkrijgen van financiering of steunmaatregelen.

9. Wijzigingen van geplande dagen

9.1 De Opdrachtgever mag de reeds ingeplande dagen voor de uitvoering van de diensten wijzigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer.
9.2 In geval van wijziging van de diensten door Opdrachtgever, zoals overeengekomen in deze Overeenkomst, waarbij reeds data voor het uitvoeren van de dienst zijn gepland, worden aan Opdrachtgever 50% wijzigingskosten van de voor de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht indien wijziging korter dan 10 dagen en langer dan 5 dagen vóór de eerste geplande dienst plaatsvindt. Indien wijziging korter dan 5 dagen voor de eerste geplande dag plaatsvindt of na start van de dienst, wordt 100% van de voor de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.

10. Geheimhouding

10.1 Opdrachtgever zal de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte en daarmee samenhangende kennis en ideeën van Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de Opdracht. Het hier bepaalde is tevens van toepassing op voorstellen tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de Overeenkomst.
10.2 Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding en discrete behandeling van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als i) de informatie behoort tot de bedrijfsgeheimen van de bekendmakende Partij, ii) dit door de informatie verschaffende partij is medegedeeld als zijnde vertrouwelijk of vergelijkbaar, iii) als dit voortvloeit uit de aard en inhoud van de informatie en hieronder dient onder meer te worden verstaan bedrijfsgeheimen, technische-, marketing- strategische-, financiële- en/of andere informatie, met inbegrip van de eigenlijke inhoud en uitwerking van de Opdracht en kennis vergaard tijdens een bezoek aan de inrichtingen van Partijen.

10.3 De geheimhoudings- en discretieplicht geldt ongeacht de vorm waarin de informatie overhandigd wordt.
10.4 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer en zijn de voor de Opdracht ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen. Dezelfde verplichting geldt voor wat betreft de geheimhoudingsplicht in hoofde van de Opdrachtgever.
10.5 Met uitzondering van, schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.
10.6 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.
10.7 Opdrachtgever zal bedrijfsinformatie van Opdrachtnemer geheimhouden, waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door Opdrachtgever onderkend behoort te worden. Opdrachtgever verplicht ook de door hem ingeschakelde personeelsleden of derden tot geheimhouding.

10.8 De vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen blijven de uitsluitende intellectuele eigendom van de verstrekkende Partij en verleent de handelsagent, noch diens medewerkers, mandatarissen en/of personeel enig auteurs-, gebruiks- of reproductierecht.

11. Intellectueel eigendom

11.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot werken van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectueel eigendom heeft of geldend kan maken. Onder werken dient onder meer te worden verstaan: alle concepten, ideeën, ontwerpen, geschriften, verzamelingen van gegevens, opgemaakte trainingen, risico register, registers, overeenkomsten, etc die desgevallend systematisch of methodisch geordend werden, mondelinge voordrachten en ieder ander voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst en dit ongeacht de wijze of vorm waarin het veruitwendigd wordt. 11.2 Onverminderd hetgeen onder 10.3 werd bepaald, heeft de Opdrachtnemer met uitsluiting van de Opdrachtgever het recht om haar werk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen

11.3 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die werken, waartoe mede inbegrepen de werken vermeld in voorgaande overweging en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Een en ander met in begrip van het verveelvoudigen, openbaren of exploiteren van de werken in gewijzigde vorm, dan wel als onderdeel van een verzameling van werken. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na het verkrijgen van schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten uitsluitend te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande onverminderd van toepassing.

11.4 De opdrachtnemer behoudt zich hierbij alle rechten voor voor wat betreft het vorderen van een schadevergoeding dekkende haar volledige schade.

12. Verwerking van persoonsgegevens

12.1 Partijen erkennen dat de verwerking van persoonsgegevens (naam, (mail-)adres, locatiegegevens, telefoonnummer etc. van natuurlijke personen) zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679), wet van 30 juli 2018 en haar uitvoeringsbesluiten en deze te zullen naleven.
12.2 De door Opdrachtnemer verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden aangewend ter uitvoering van de Opdracht en informing van de Opdrachtgever. Behoudens hetgeen noodzakelijk is voor een adequate dienstverlening, dan wel vereist op basis van de wet, zal er geen enkele persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat Opdrachtnemer hiertoe de nodige toestemming heeft verkregen. De Opdrachtnemer verbindt zich er toe de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk te zullen verwerken.
12.3 Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de betrokkene of wanneer noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht.
12.4 Ingeval Opdrachtnemer beroep doet op derden, dewelke noodzakelijkerwijze in kennis gesteld dienen te worden van de persoonsgegevens van de betrokkene, ziet Opdrachtnemer toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden.
12.5 Opdrachtnemer verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de betrokken sector, de aard van de verwerking en de verbonden risico’s.
12.6 Iedere betrokkene heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid te verzoeken. De gegevens die Opdrachtnemer verzamelt, kunnen steeds geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan Opdrachtnemer (info@gycra.eu).
12.7 Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij Opdrachtnemer (info@gycra.eu)

13. Niet Concurrentie/ Afwerving

Geen der Partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht zonder uitdrukkelijk overeenstemmen van de beide partijen een medewerker van één van de beide partijen in dienst nemen. De Partij die ondanks deze schending van de algemene voorwaarden toch (een) medewerker(s) van de andere Partij in dienst neemt, is aan de wederpartij een boete verschuldigd van EUR 5.000,00 (vijf duizend), meer EUR 1.000,00 (duizend) per dag dat de afwerving blijft voortduren, welk verhoogd kan worden afhankelijk van het profiel van de medewerker in kwestie.

14. BeëindigingvandeOvereenkomst

14.1 In geval van een onvoorzienbare, onvermijdbare en niet-toerekenbare gebeurtenis die de uitvoering van haar verbintenissen tijdelijk belet of aanzienlijk verzwaart, waaronder, doch niet beperkt tot langdurige ziekte, overlijden, wilde staking, wettelijke verplichtingen of overheidsbevelen, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten gedurende de periode van overmacht. Dit zonder afbreuk te doen aan de betalingsverplichting in hoofde van Opdrachtgever en zonder het verschuldigd zijn van enige verdere schadevergoeding.

14.2 In afwijking van 14.1 is er geen sprake van overmacht wanneer deze situatie is ontstaan als gevolg van verzuim door een der Partijen en dient de in gebreke zijnde Partij de hieruit voortvloeiende schade vergoeden, tenzij aantoonbaar is dat de schade ook zou zijn ontstaan zonder de laattijdige nakoming door de in gebreke zijnde Partij
14.3 In geval de overmachtssituatie onder 14.1 langer dan zes (6) maanden voortduurt en aldus niet meer als tijdelijk beschouwd kan worden, hebben beide Partijen het recht de Opdracht te herzien, dan wel zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden door middel van eenvoudige schriftelijke kennisgeving en mits betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de Opdracht en zonder enige

gehoudenheid tot verdere schadevergoeding opzichtens de andere Partij, behoudens wanneer dit rekening houdende met de concrete omstandigheden redelijk en billijk wordt geacht of wanneer aangetoond wordt dat de ontbindende Partij voordeel uit de ontbinding haalt 14.4 Uitgezonderd de overmachtssituatie uit 14.1 tot en met 14.3 blijft de Overeenkomst volledig geldig en van kracht totdat deze door een van de Partijen en in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst wordt beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van 60 (zestig) dagen.

14.5 Elk van de Partijen is gerechtigd door schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij deze Overeenkomst onder de volgende omstandigheden te beëindigen: (i) als de andere Partij een wezenlijke schending van deze Overeenkomst begaat en in gebreke blijft deze binnen 10 werkdagen na de schriftelijke kennisgeving van de ander Partij te rectificeren; (ii) als de andere Partij insolvent wordt, niet in staat is haar schulden tijdig te voldoen, of onderworpen wordt aan een faillissementsprocedure, aan curatele, ontbinding, liquidatie, opheffing of een andere beëindigingsprocedure. Dergelijke ontbinding van de Overeenkomst gebeurt zonder opzegtermijn, noch opzegvergoeding.
14.6 Als tot tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van tussentijdse beëindiging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
14.7 Indien tot tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is overgegaan door Opdrachtgever, wordt een standaard administratieve beëindigingsvergoeding van EURO 1.250,00 (duizend tweehonderdvijftig) in rekening gebracht bij Opdrachtgever, onverminderd het recht op betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de Opdracht.
14.8 Indien de ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtnemer het gevolg is van een wanprestatie in hoofde van Opdrachtgever, waaronder het niet of onbehoorlijk naleven van de Overeenkomst, inclusief Algemene Voorwaarden, is Opdrachtnemer gerechtigd op integrale schadevergoeding boven op de vergoeding voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst.
14.9 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der Partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken, informatie en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere Partij onverwijld, minstens op eerste verzoek, aan die andere Partij ter hand stellen.

15. Bezwarenenklachten

15.1 Bezwaren met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen per aangetekende zending binnen 15 (vijftien) kalenderdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover de Opdrachtgever bezwaar maakt aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren die na deze termijn worden geuit, worden als onontvankelijk bestempeld.
15.2 Bezwaren zoals bedoeld in 15.1, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een bezwaar met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop het bezwaar geen betrekking heeft.

15.3 Ingeval van een terecht uitgebracht bezwaar heeft Opdrachtnemer de keuze tussen i) aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, ii) het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of iii) het geheel of gedeeltelijk niet (verder) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
15.4 Klachten van de Opdrachtgever over de dienstverlening van Opdrachtnemer worden door Opdrachtnemer behandeld in overeenstemming met de geldende klachtenprocedure beschreven op de website van Opdrachtnemer.

15.5 In geval van betwisting tussen Partijen, waarbij de zaak onderworpen wordt aan gerechtelijk oordeel, verbinden Partijen zich er toe om, in afwachting van de beslechting van het geschil, het verschuldigde ter zekerheid te consigneren op een geblokkeerde rekening bij een onafhankelijke financiële instelling (in België: De Deposito- en Consignatiekas) conform de wettelijke regelgeving.

16. Aansprakelijkheid

16.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade indien dit het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming en voor zover dit in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
16.2 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste inzicht verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Dergelijke verbintenis betreft een inspanningsverbintenis. Het niet bekomen van het gewenste resultaat kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding door Opdrachtnemer.

16.3 Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie of inlichtingen heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
16.4 Indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden niet volledig of niet naar behoren heeft uitgevoerd, verplicht Opdrachtnemer zich om de werkzaamheden alsnog volledig en naar behoren uit te voeren. Als Opdrachtgever als gevolg hiervan aantoonbaar schade heeft ondervonden, is een eventuele schadevergoeding beperkt tot de bedragen en/of plafonds weerhouden in de desbetreffende verzekering. Mocht de verzekering geen dekking bieden dan geldt maximaal de helft van het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht in de afgelopen 12 (twaalf) maanden heeft ontvangen.

16.5 Voor situaties die vallen onder bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheid, heeft Opdrachtnemer een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In geval van aansprakelijkheid stemt de Opdrachtgever er mee in dat de maximale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt is tot de bedragen en/of plafonds weerhouden in de desbetreffende verzekering. In het geval er geen dekking verleend wordt door de verzekeraar van Opdrachtnemer, is het recht op schadevergoeding bij aansprakelijkheid beperkt tot de helft van het honorarium van de betrokken Opdracht berekend over de afgelopen 12 (twaalf) maanden.

16.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van Opdrachtnemer.
16.7 Voor zover Opdrachtgever bij de uitvoering van haar verbintenissen beroep doet op de medewerking of diensten van derden kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van zware of opzettelijke fout.

16.8 De in artikel 16 neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, waaronder begrepen andere vestigingen van Opdrachtnemer, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

17. Overdracht van Overeenkomst

17.1 Geen der Partijen heeft het recht zijn rechten en/of verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk af te staan of over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere Partij.
17.2. Deze bepaling is niet van toepassing op de overdracht van deze Overeenkomst, dan wel afzonderlijke rechten en verplichtingen door Partijen aan een van hun verbonden ondernemingen, dan wel aan derden indien de overdracht het noodzakelijk gevolg is van een verkoop, fusie, splitsing of andere wijziging van de juridische toestand van Partijen mits deze overdracht de rechten van de andere Partij niet nadelig beïnvloedt. De overdragende Partij zal de andere Partij hiertoe voorafgaande schriftelijk in kennis stellen.

18. Ongeldigheid van de Algemene Voorwaarden

19.1 De eventuele nietigheid, ongeldigheid of niet-toepasbaarheid van één van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, die integraal van kracht blijven.
19.2 Voor de materie geregeld door een bepaling die als nietig, ongeldig of niet-toepasbaar wordt verklaard, zal de wettelijke regelgeving van toepassing zijn. Het feit dat Opdrachtnemer haar rechten onder deze Algemene Voorwaarden niet laat gelden of met vertraging uitoefent, kan niet worden beschouwd als afstand van recht, tenzij anders geformuleerd door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring door Opdrachtnemer. Enige afstand dient steeds beperkend geïnterpreteerd te worden en heeft enkel betrekking op de rechten en omstandigheden zoals omschreven in de schriftelijke verklaring.

19. Toepasselijk recht: forumkeuze

20.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die dienen uitgevoerd te worden binnen het Nederlandse grondgebied is Nederlands recht van toepassing. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die dienen uitgevoerd te worden binnen het Belgische grondgebied is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
20.2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, kunnen enkel rechtsgeldig voor de Ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Dit onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om zich te wenden tot de plaatselijke rechtbanken van het arrondissement waar de Opdrachtgever haar zetel heeft.